Tin tức

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2016 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2016)
Cập nhập: 24/08/2016
Lượt xem: 1073
Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2016 (từ 01/8 đến 15/8/2016) đạt gần 14,78 tỷ USD tăng nhẹ 0,1% (tương ứng tăng 14 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 7/2016.
Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 206,76 tỷ USD, tăng 2,7% (tương ứng tăng hơn 5,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8/2016 thâm hụt 268 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8/2016 còn mức thặng dư gần 2,04 tỷ USD.
Trong 15 ngày đầu tháng 8/2016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 9,55 tỷ USD, giảm 0,3% tương ứng giảm 29 triệu USD so với nửa cuối tháng 7/2016. Tính đến hết ngày 15/08/2016 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu  gần 132,93 tỷ USD, tăng 4,1%, tương ứng tăng gần 5,29 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 8/2016 đạt thặng dư 573 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/08/2016 gần 12,69 tỷ USD.
 Về xuất khẩu:
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2016 đạt hơn 7,25 tỷ USD, giảm 5,8% (tương ứng giảm hơn 446 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2016. Tính đến hết ngày 15/8/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 104,4 tỷ USD, tăng 5,9% (tương ứng tăng  hơn 5,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
So với nửa cuối tháng 7/2016, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8/2016 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 26,2%, tương ứng tăng 29 triệu USD; gạo tăng 40%, tương ứng tăng 27 triệu USD; hàng rau quả tăng 22,7%, tương ứng tăng 19 triệu USD; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 39,8%, tương ứng tăng 12 tiệu USD; .... Ở chiều ngược lại điện thoại các loại và linh kiện giảm 12%, tương ứng giảm 177 triệu USD; sắt thép các loại giảm 49,6%, tương ứng giảm 57 triệu USD; hàng dệt may giảm 4%, tương ứng giảm 45 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 9%, tương ứng giảm 41 triệu USD; giầy dép các loại giảm 7,1% tương ứng giảm 40 triệu USD; ...
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam kỳ 1 tháng 8/2016 và Lũy kế đến 15/08/2016
Tên hàng Kỳ 1 tháng 08/2016 Xuất khẩu lũy kế đến 15/8/2016
Trị giá
 (Triệu USD)
So sánh với kỳ trước (%) Trị giá 
(Triệu USD)
So sánh với cùng kỳ năm trước (%)
TỔNG TRỊ GIÁ 7.254 -5,8 104.398 5,9
Trong đó: Doanh nghiệp có vốn FDI 5.060 -6,1 72.808 8,8
Điện thoại các loại và linh kiện 1.306 -12,0 20.962 12,9
Hàng dệt, may 1.094 -4,0 14.271 4,8
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 812 1,2 10.219 11,3
Giày dép các loại 526 -7,1 7.960 6,9
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 419 -9,0 5.785 20,9
Hàng thủy sản 297 -10,0 3.991 5,0
Gỗ và sản phẩm gỗ 269 -6,2 4.055 0,4
Phương tiện vận tải và phụ tùng: 252 3,9 3.597 -0,4
Cà phê 140 7,7 2.109 19,6
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 139 26,2 1.515 -15,4
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 5,06 tỷ USD, giảm 6,1% (tương ứng giảm 329 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  gần 72,81 tỷ USD, tăng 8,8% tương ứng tăng gần 5,91 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Về nhập khẩu:
Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2016 đạt hơn 7,52 tỷ USD, tăng 6,5% ( tương ứng tăng 460 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2016. Tính đến hết ngày 15/8/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 102,36 tỷ USD, giảm 0,4% (tương ứng giảm 393 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.
So với nửa cuối tháng 7/2016, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 8/2016 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau:  máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 16,8%, tương ứng tăng 179 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 22,6%, tương ứng tăng 55 triệu USD; lúa mì tăng 2,6 lần, tương ứng tăng 54 triệu USD; kiem loại thường khác tăng 23,8%, tương ứng tăng 43 triệu USD; ... Ở chiều ngược lại: xăng dầu các loại giảm 35,1%, tương ứng giảm 67 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 28,9% tương ứng giảm 32 triệu USD; đậu tương giảm 65,9%, tương ứng giảm 28 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 5,9%, tương ứng giảm 27 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 16,1%, tương ứng giảm 27 triệu USD;
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam Kỳ 1 tháng 8/2016 và lũy kế đến 15/08/2016
Tên hàng Kỳ 1 tháng 8/2016 Lũy kế đến 15/08/2016
Kim ngạch
(Triệu USD)
So sánh với kỳ trước (%) Kim ngạch
(Triệu USD)
So sánh với cùng kỳ năm trước (%)
TỔNG TRỊ GIÁ 7.522 6,5 102.359 -0,4
Trong đó: Doanh nghiệp có vốn FDI 4.487 7,2 60.120 -1,0
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 1.248 16,8 16.632 -4,7
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1.247 2,9 16.288 15,4
Điện thoại các loại và linh kiện 430 -5,9 6.053 -8,5
Vải các loại 418 -1,4 6.377 1,9
Sắt thép các loại: 353 -5,6 4.839 0,2
Chất dẻo nguyên liệu 301 22,6 3.632 1,0
Kim loại thường khác: 227 23,8 2.839 15,4
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 216 9,5 3.162 -0,5
Sản phẩm từ chất dẻo 202 9,1 2.622 15,4
Sản phẩm hóa chất 175 13,9 2.259 9,1
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 8/2016 đạt gần 4,49 tỷ USD xem lại số này, tăng 7,2% (tương ứng tăng 301 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 60,12 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng 620 triệu USD chiếm 58,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
​​
Các bài viết liên quan
chung kiểm tra (11/02/2014)
fffffff (11/02/2014)
Tuyển gấp nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
ffff (11/02/2014)
uihhjkjkljkljkl (11/02/2014)
ffff (11/02/2014)
hhhh (11/02/2014)
hhhh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
7 đơn vị Hải quan thu trăm tỷ từ kiểm tra sau thông quan (11/02/2014)
Tiếp tục thí điểm cơ chế chuyển khẩu hàng tiêu dùng về ICD Mỹ Đình (11/02/2014)
Việt Nam dự kiến xuất khẩu 3 triệu tấn gạo sang Philippines (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2016 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2016) (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2016 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2016) (11/02/2014)
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2016 (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11/2016 (từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2016) (11/02/2014)
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2016 (11/02/2014)
Đến 15-6: Xuất siêu 1,45 tỷ USD (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/06/2014 đến ngày 30/06/2014 (11/02/2014)
Từ 01/9/2014, thực hiện quy định mới về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ (11/02/2014)
Đến 15-7: Xuất siêu 1,39 tỷ USD (11/02/2014)
XNK gỗ tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm (11/02/2014)
Điểm tin kinh tế, tài chính, thương mại ngày 12/8/2014 (11/02/2014)
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đức tăng nhẹ (11/02/2014)
Việt Nam đứng đầu thị trường cung cấp tôm cho Hàn Quốc (11/02/2014)
Trung Quốc là nước nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam (11/02/2014)
Quy định về thủ tục thông quan nhập khẩu vào Nam Phi (11/02/2014)
Tự chủ kinh tế: Cạnh tranh bằng giá rẻ là tự sát (11/02/2014)
Hàng hóa thế giới sáng 20/6: Dầu và vàng tăng mạnh (11/02/2014)
Châu Á: Giá gạo Thái lan thấp hấp dẫn khách hàng, Indonesia tìm mua gạo (11/02/2014)
Nhập siêu tháng 6 ước khoảng 200 triệu USD (11/02/2014)
Thúc đẩy xuất khẩu: Đa dạng hóa thị trường (11/02/2014)
Xuất khẩu thuận lợi nhờ điều chỉnh tỷ giá (11/02/2014)
Những nhóm hàng xuất khẩu chính 5 tháng năm 2014 (11/02/2014)
Nhà nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tìm đến Việt Nam (11/02/2014)
Thương mại Việt Nam – Cô-lôm-bi-a tăng nhanh (11/02/2014)
Tăng trưởng kinh tế của Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục chậm lại trong hai năm tới (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014 (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 05 (từ ngày 01/05 đến ngày 15/05/2014 (11/02/2014)
Số liệu mới nhất về xuất nhập khẩu,nhập siêu 5 tháng qua của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cao hơn, nhập siêu thấp hơn so với ước tính trước đây. (11/02/2014)
5 tháng đầu năm, lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa đạt được sự vượt trội ở 10 góc độ, qua đó đánh giá sơ bộ khả năng xuất khẩu cả năm 2014. (11/02/2014)
Các hiệp định FTA tạo động lực thu hút FDI (11/02/2014)
Việt Nam xuất siêu sang Australia 410 triệu USD (11/02/2014)
11 tòa nhà chọc trời “đỉnh” nhất thế giới 2014 (11/02/2014)
Những CEO xanh (11/02/2014)
Hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng mạnh (11/02/2014)
Doanh nghiệp dệt may nước ngoài ồ ạt đến Việt Nam đón đầu TPP (11/02/2014)
Tỷ giá dự báo ổn định đến hết năm (11/02/2014)
Hà Nội lọt vào tốp 10 điểm đến ưa thích nhất thế giới (11/02/2014)
Hàng hóa Thế giới sáng 11/4: Dầu giảm, vàng và cà phê tăng (11/02/2014)
Đề xuất một số biện pháp nâng sản lượng vận tải hàng hóa (11/02/2014)
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và châu Mỹ đạt 38 tỷ USD năm 2013 (11/02/2014)
Việt Nam - Châu Phi: Tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại (11/02/2014)
27 thị trường xuất khẩu và 17 thị trường nhập khẩu của Việt Nam đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong năm 2013 (11/02/2014)
10.869 doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm (11/02/2014)
Năm 2014: Kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới (11/02/2014)
Thiếu container rỗng tại các cảng biển : Nhiều cảng bằng thừa... (11/02/2014)
Tổng quan xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo châu lục, theo khu vực thị trường và theo thị trường năm 2013 (11/02/2014)
Xuất khẩu năm 2014: Nhiều tín hiệu khả quan (11/02/2014)
Công nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (11/02/2014)
Vấn nạn “rút ruột” container: Mất hàng mất luôn uy tín (11/02/2014)
Thủ tục nhập khẩu và bán đồ uống có cồn tại Nhật Bản (11/02/2014)
Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 1 (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 2 (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 3 (11/02/2014)
Một vài nét về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2013, cập nhật năm 2014 (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 02 (từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2014) (11/02/2014)
Số liệu mới nhất về xuất nhập khẩu (11/02/2014)
Đánh thuế tiêu thụ mặt hàng thuốc lá cần cân nhắc (11/02/2014)
Vận tải hàng hóa bằng hàng không đang phát triển (11/02/2014)
Xăng tăng giá nhưng van chuyen hang hoa không điều chỉnh giá (11/02/2014)
9 bước bảo vệ bạn khỏi gian lận trong thanh toán ngoại thương (11/02/2014)
GSP tạo đà cho xuất khẩu vào EU (11/02/2014)
Thủ tục nhập khẩu hàng thực phẩm vào Nhật Bản (11/02/2014)
Vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa (11/02/2014)
Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (11/02/2014)
Vận chuyển ô tô, xe máy bằng tàu hỏa (11/02/2014)
Doanh nghiệp vận tải sẽ được tạo điều kiện (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2016 (11/02/2014)
Nhiều điểm mới trong quy định miễn thuế theo định mức (11/02/2014)
Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan đã hết hiệu lực (11/02/2014)
T​ình hình trao đổi thương mại hàng hóa Việt Nam và các quốc gia G20 7 tháng từ đầu năm 2016 (11/02/2014)
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hàng hóa từ Lào (11/02/2014)
THỦ TỤC XIN NỢ CO VÀ HOÀN THUẾ (11/02/2014)
QUY TRÌNH ĐÒI AIRLINE BỒI THƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG MẤT (11/02/2014)
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CŨ - ĐÃ QUA SỬ DỤNG - QUY ĐỊNH MỚI ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 01/07/2016. (11/02/2014)
Nguyên liệu dược nhập khẩu phải khai báo hóa chất (11/02/2014)
VGM Là Gì? VGM – Verified Gross Mass (11/02/2014)
BẢY THÁNG, XUẤT SIÊU 1,8 TỶ USD (11/02/2014)
XUẤT KHẨU LƯỢNG LỚN XOÀI SANG ÚC (11/02/2014)
XUẤT KHẨU RAU QUẢ CÒN NHIỀU CƠ HỘI (11/02/2014)
KIM NGẠCH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 7 THÁNG ƯỚC TÍNH ĐẠT 96,83 TỶ USD (11/02/2014)
VIỆT NAM XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI KHẮP THẾ GIỚI, THU HÀNG TỶ USD (11/02/2014)
Gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất khẩu quả vải bằng đường hàng không (11/02/2014)
Mùa vải 2016, sẵn sàng chờ xuất khẩu (11/02/2014)
Thông quan hàng hóa nằm trong danh mục phải dán nhãn năng lượng (11/02/2014)

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Hotline 1: 0986 507 879

Hotline 2: 0986 507 879

  • Mr. Jackie: jackie@logixvn.com
  • Mr. John: hocpt@logixvn.com
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần giao nhận Logix

Thiết kế website - xây dựng website bởi Tất Thành