icon icon icon
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN LOGIX

HOTLINE

0974 695 025
English Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Chi tiết thủ tục hải quan xuất - nhập khẩu hàng hóa vào khu công nghiệp chế xuất

Người đăng: Phí Trung Học - 29/06/2021

1. Bước 1

1.1. Đối với hàng hóa gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

Đối với hàng hóa gia công, sản xuất hàng xuất khẩu làm thủ tục hải quan theo.mục đích sản xuất quy định tại Điều này và quản lý theo phương thức nhập-xuất-tồn như sau:

  • DNCX phải thông báo danh mục nguyên liệu trước khi nhập khẩu nguyên liệu, thông báo danh mục hàng hóa xuất khẩu trước khi xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại. Khoản 3 Điều 24 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 (Thông tư 22) trên Hệ thống;
  • DNCX phải kê khai mã nguyên liệu, mã sản phẩm khi khai báo trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, tờ khai xuất khẩu sản phẩm.
  • Trong một kỳ báo cáo, DNCX phải thông báo định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả tỷ lệ hao hụt) với cơ quan Hải quan chậm nhất vào thời điểm nộp báo cáo nhập – xuất – tồn;
  • Trước khi thực hiện báo cáo theo phương thức nhập-xuất-tồn quy định tại Khoản 6 Điều 24. Thông tư 22, DNCX tự kê khai nguyên liệu tồn cuối kỳ của hồ sơ thanh khoản gia công, sản xuất hàng xuất khẩu và nộp Bảng tổng hợp hàng hóa sản xuất nhập - xuất - tồn.
  • DNCX khai thông tin báo cáo nhập – xuất – tồn một quý một lần và chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Đối với doanh nghiệp ưu tiên đã được Tổng cục Hải quan công nhận thì được lựa chọn khai thông tin báo cáo nhập – xuất – tồn theo năm dương lịch, vào cuối quý I của năm sau hoặc theo quý.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: